English Български

Общи условия

Условия за ползване на www.recycling.bg

 

Съдържащата се в сайта www.recycling.bg информация – име, текст, графични елементи, включително и не само лого, снимков материал към оферти, новини и рубрики, тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Същата е собственост, заедно с домейн www.recycling.bg на РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД. Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД си запазва правото да променя настоящите условия и се ангажира да уведомява за това потребителите на www.recycling.bg в 7 дневен срок. Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му. Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване

• РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД,  ЕИК: 175433696, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. "Стоил войвода" №3, партер, офис 1.

• Сайтът www.recycling.bg – съдържание, включващо актуална информация на Дружеството, както и вътрешнофирмена информация – оферти, новини, статии, публикации и друго съдържание, собственост на Дружеството.

• Условия – условия за използване на услугите на този сайт.

• Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия.

• Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са:

всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

• Търговска информация на Дружеството – всички оферти и тяхното съдържание, публикувани и видими от Потребителите на Сайта.

• Клиенти на Дружеството – Физически или Юридически лица, сключили Възлагателен договор или друг документ, изразяващ договорните отношения с Дружеството във връзка с дейността, която тя осъществява.

 Съгласие за ползване от потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта. Ако не приемате Условията на Сайта, ще Ви помолим да напуснете. Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва

Права и задължения на РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД

• РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД има право, но не и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с актуалните оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.

• РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД се задължава да предоставя коректно информацията относно Дружеството, които публикува в Сайта.

• РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД има право, но не и задължение да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.

• РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.

• РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД, чрез предоставянето на информация за Дружеството, няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на Сайта, а само да информира Потребителите за актуалната база данни на Дружеството.

• С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД предлага, Дружеството си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.

• РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети с маркетингова, рекламна цел, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД предоставя на клиентите си и Потребителите на Сайта. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.

• Дружеството има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на Дружеството, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел. РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта. Повече информация виж в Политика за Поверителност.

• РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД е регистрирана като Администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Българското законодателство и като такъв се задължава да не предоставя на трети лица, освен в случаите на грубо нарушение на настоящите Условия или Злоумишлено действие от страна на Потребител на Сайта, информация, данни или какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като “лични данни”.

Отказ от отговорност

• Публикуването на информация в Сайта www.recycling.bg не поражда задължение за РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД да гарантира на Потребителите на Сайта достоверността, пълнотата и коректността на съдържанието.

• РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.

• РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.

•  РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.

Употреба на съдържание

• Съдържанието в Сайта – текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на Дружеството. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД.

• Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от Дружеството на Сайта е предоставено на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.

• РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.recycling.bg и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД и Дружеството не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях.

Права и задължения на Потребителите

• Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.

• Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.

• Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адрес: [email protected] с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.

• Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.

• Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от Дружеството с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.

• Потребителят е длъжен да обезщети РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.

• Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД и всички трети лица, в случайте, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и Дружеството и/или е довело до пропуснати ползи за РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД, нейни служители, Клиенти или за трети лица.

• Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на Дружеството единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.

Уведомление за повертелност на лични данни на потребителите

РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД,  ЕИК: 175433696, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. "Стоил войвода" №3, партер, офис 1, телефон за контакти: 02 84 11 000, и-мейл за контакти: [email protected], в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и  Закона за защита на личните данни, уведомява потребителите, че ще извършва обработване на личните данни на последните в качеството им на субекти на данни.

Освен това доставчикът РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД ще извършва и обработване на лични данни на потребителите – посещаващи Сайта, като гости или като регситрирани потребители, чрез автоматизирани технологии в това число и “бисквитки”, с цел анализ на уеб трафика на Сайта; предоставяне на реклама, съобразно интересите и предпочитенаията на потребителите; осигуряване на функционалностите на Сайта и сигурността на връзката и услугата при ползване на последния от страна на потребителя; извършване на други форми на директен маркетинг.  

За повече информация относно: основанието за обработване на личните данни; целите на обработване; видовете лични данни – предмет на обработване; срокът на съхранението им от страна на доставчика; достъпът на трети лица – “получатели” до личните данни, обработвани от доставчика; последицата от непредоставянето им на доставчика от страна на потребителя; намерението на доставчика да ги предаде на страна извън Европейкия съюз; както и относно правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и  Закона за защита на личните данни, вижте Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките, последните публикувани надлежно на уеб страницата www.recycling.bg от доставчика РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД, в качеството му на администратор.